Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Om læring, innovation og nytænkning i organisationer og samfund

30. april 2004

Thumbnail

Bognyt i Børsen, den 30. april 2004. Anmeldelse af: Peter Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworski og Betty Sue Flowers: Presence. Human Purpose and the field of Future. Society for Organizational Learning.

Dette er en helt unik bog. Det er alle bøger på én eller anden måde, men der er forskel. Denne hører til i en kategori for sig selv. Fire af verdens førende ledelsesforskere og –tænkere har mødt hinanden regelmæssigt over en periode på et par år – og har talt om innovation, læring, ledelse og meget andet. De har reflekteret, lyttet, spurgt, skrevet, e-mailet, spurgt andre, interviewet andre og meget mere. Ud af det er der kommet en be- retning, en dagbog, en række interviewreferater og en bog. Bogen er ikke let. Man kan ikke skrive lette bøger om forandringsledelse, innovation, dele og helheder, når man grundlæggende ønsker at respektere, at der er tale om levende systemer.

Bogen hedder: Presence. Human Purpose and the Field of the Future. Alt, hvad der siges i bo- gen, bygger på et helhedssyn, der bl.a. indebæ- rer, at dele og helhed er gensidigt relateret. Le- vende systemer, som f.eks. et træ eller et menne- ske, er ikke bare en samling enkeltdele, men er levende organismer, der gror, udvikler og foran- drer sig kontinuerligt sammen med deres enkelt- elementer. Allerede Goethe så dette og indså, at det krævede, at vi måtte tænke anderledes på maskiner end på levende systemer. Helheden er noget dynamisk og levende, som hele tiden eksisterer og manifesterer sig. Som hele tiden re- kreeres. Delen er en manifestation af helheden snarere end blot et element. Eller som fysikeren Henri Bortoft formulerer det mest mystiske aspekt af dele og helheder: Everything is in everything. ”The part is a place for the presencing of the who- le”, siger de fire forfattere, og det er vigtigt at få dette med, for det er det, som bogen dybest set handler om.

Det er denne grundlæggende erkendelse af sammenhæng og helhed, der tages fra os, når vi anlægger et maskinsyn på helheder, hvorefter helheden er sammensat sådan, at delene kan udskiftes med reservedele, efterhånden som der måtte være behov for det. Mange ledelsestanker og værktøjer har denne reservedels-karakter, at man bare kan gå ind og se på den enkelte del i organisationen uden at tage hensyn til den hel- hed, som delen indgår i, og som indgår i delen.
Et sådant maskinsyn på verden styrer meget af det, vi gør ved vore virksomheder, institutioner, kroppe, samfund, skoler, universiteter mm. Disse levende systemer re-kreerer hele tiden sig selv, men det sker gennem de mennesker, der er i dem. Så længe disse menneskers tænkning sty- res af industrielle maskinalder-billeder og ord som kontrol, styring, forudsigelighed, og ”hurtigere-er- bedre-tænkning, så længe vil vi blive ved med at re-kreere de institutioner, som vi har, på trods af den stadig større disharmoni, der er imellem dem og den større verden, som de er en del af. Hvor- dan holder vi op med det? Hvordan kommer vi ud af dette? Det er ét af boges spørgsmål. Med an- dre ord: Så længe vi bare downloader og repete- rer gamle mentale modeller, sker der intet nyt. Hvordan holder vi op med blot at repetere?

Hvorledes ville verden se ud, hvis vi lærte – indi- viduelt og kollektivt – at få adgang til vor dybeste kapacitet til at sanse og skabe fremtiden? Hvorle- des finder grundlæggende forandringer sted? Hvad kommer de af og hvordan skabes de?

Bogens forfattere har gennem flere år interviewet mere end 150 forskere, ledere, kunstnere m.fl. Og det, de har spurgt ind til, er: Hvad er du optaget af? Hvilke spørgsmål er essentielle i dit arbejde? Hvorledes får du nye ideer? Hvad er intuition i din virkelighed? Hvorledes omsættes intuition til prak- sis? Og dybere: Hvorfra kommer det nye? Hvilken source er der? Hvor dyb er din opmærksomhed og fra hvilket bevidsthedslag kommer din erken- delse og dine ideer? Alle disse 150 samtaler er lagt ind på nettet og kan læses på www.dialogonleadership.org.
Bogens forfattere er Betty Sue Flowers. Hun har været professor ved University of Texas at Austin, hvor hun nu tillige er leder af Præsident Johnsen Biblioteket og Museet. Hun er en højt respekteret forfatter, rådgiver, digter, redaktør og meget an- det. Peter Senge blev verdensberømt på sin bog The Sixth Discipline om lærende organisationer. Joseph Jaworski er initiativtager til Global Lea- dership Initiative og bl.a. forfatter til den selvbio- grafiske bog Synchronicity – en bog om synkroni- citet, ledelse og læring. Og endelig: Claus Otto Scharmer, der fornylig besøgte Danmark og holdt foredrag flere steder om sin forskning. Scharmer er professor på MIT i Boston og forfatter til en lang række videnskabelige artikler og bøger om foran- dring, ledelse og læring.

Det er en bog, der peger fremad med hensyn til læring, forandringssyn og ledelse. Den søger ny erkendelse, den viser veje til ny erkendelse, den er båret af et helhedssyn på mennesker og natur, og den er båret af en optimistisk opfattelse af, at der eksisterer uanede potentialer og muligheder, hvis vi bare ville se dem og gribe dem.

Peter Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworski og Betty Sue Flowers: Presence. Human Purpose and the field of Future. SOL. Society for Organizational Learning. 290 sider. ISBN 097423901. www.presence.net