Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Forsimplet strategisk tænkning

18. juni 2005

Thumbnail

Henry Mintzberg er en pionér indenfor ledelses- området og en af vor tids største og mest respek- terede ledelsesforskere. Han er kendt for sin fo- kus på lederne – hvad de gør, hvordan de tænker, hvordan de træffer beslutninger, og hvordan de faktisk udvikler strategier. Endvidere har han fo- kuseret på ledelsesroller, søgt at klassificere or- ganisationsstrukturer, arbejdet med emergente teorier, kritiseret strategisk planlægning samt bi- draget til at overskueliggøre forskellige teoretiske strategiretninger.

I 1998 udgav Mintzberg sammen med Bruce Ahl- strand & Joseph Lampel bogen “Strategy Safari: A Guided Tour through the Wilds of Strategic Man- agement”. I bogen diskuterede forfatterne diverge- rende tilgange til strategi og strategisk tænkning. Det blev gjort med udgangspunkt i de 10 strategi- skoler design-, planlægnings-, positionerings-, entreprenør-, kognitions-, lærings-, magt-, kultur-, omgivelses- og konfigurationsskolen. Sammen med en beskrivelse af hver skoles historie og oprindelse blev skolernes respektive fordele og ulemper analyseret. På denne måde gav bogen et fremragende billede af det strategiske ledelsesfelt.
Nu danner forfatterne igen team og udgiver en strategibog under den spændende titel ”Strategy Bites Back: It is a lot more, and less, than you ever imagined…”. Strukturen i bogen er næsten identisk med strukturen i Strategy Safari. Ud af de 10 skoler er de 6 første de samme. Den 7. skole er en kombination af Strategy Safaris magt- og kulturskoler; omgivelsesskolen er udeladt; og konfigurationsskolen er reserveret til de afslutten- de kommentarer i kapitel 9. Alle navnene på sko- lerne er dog ændret og ”peppet lidt op”, således at fx kapitlet om designskolen nu hedder ”SWOTed by strategy”.

Bogen består udelukkende af små ”bytes” – dvs. ultrakorte artikler, eventyr, digte, anekdoter mv. – der metaforagtigt er tiltænkt at manifestere pointer omkring strategi, som relaterer sig til en af de medtagne strategiskoler. Eksempelvis er der mil- dest talt en anderledes version af den kendte fortælling om skildpadden og haren, der løber om kap. Det er John Kay, der bidrager med en drej- ning på historien, som maler brogede billeder af konsulentbranchen og dens brug af SWOT- analyser. H. C. Andersens velkendte eventyr om Kejserens nye klæder er også at finde i bogen. I kapitel 7 ”Inside the strategist’s head”, der svarer til Strategy Safaries kognitionsskole, forsøger forfatterne med eventyret at minde læseren om, at strategens ego kan resultere i, at denne mister sin ”common sense”.

I kapitel 9 konkluderer forfatterne på de tidligere kapitler, men erkender selv, at dette reelt ikke er muligt, fordi arbejdet med strategiprocessen er subjektivt og intuitiv og indebærer både emergent læring, social interaktion, samarbejde og konflikt, samtidig med at der skal suppleres med analyse og planlægning. Forfatterne ender derfor med at definere strategi, som følger:
• The little black dress and the Emperor’s new clothes
• SWOT and magic
• Toilet Nirvana
• Cash cows and clever bees
• Art, craft, science
• Einee, meenie, minie, mo
• And lots more
• And lots less

…Og det giver vist et meget godt billede af bo- gens indehold…
Forfatterne har givetvis søgt at lave en bog, hvor den til tider lidt stive, firkantede og seriøse tilgang til strategi erstattes med en underholdende, let læselig og anderledes bog. Under anvisninger som ”do what suits you”, ”just enjoy it”, og ”have fun” slipper forfatterne på en nærmest “lommefilo- sofisk” måde af sted med at udgive en bog, der basalt set intet nyt eller brugbart indeholder. Man- ge eksempler er dog ganske underholdende, men flere er enormt søgte og erhvervseksemplerne er forældede, forsimplede eller blot velkendte fra forfatternes Strategy Safari eller Mintzbergs ”Rise and fall of Strategic Planning” fra 1994.

Bogen er formentlig tiltænkt som inspiration til den travle erhvervsmand, om end jeg tvivler på, at den giver god og hensigtsmæssig inspiration. Lige så gennemarbejdet og seriøs som ”Strategy Safari” var, lige så overfladisk og usaglig fremstår ”Stra- tegy Bites Back”. Vil man lave en virkelig under- holdende bog, er kodeordet ikke ”gammel vin på nye flasker”, men derimod grundigt forarbejde og dyb forskning i nye og spændende emner og om- råder. Indsigt giver frihed – frihed til at underholde og bryde rammerne.
Forfatterne har medtaget et kendt citat af Albert Einstein ”Make things as simple as possible, but not any simpler”. Efter min mening forsimpler for- fatterne både strategien, den strategiske tænkning og den forskning, der unægtelig bør ligge til grund for en bogudgivelse fra en ellers så markant le- delsesforsker som Henry Mintzberg.
Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand & Joseph Lampel: Strategy Bites Back: It is far more, and less, than you ever imagined. Prentice Hall, 2005.