Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Påstande om fremtiden

22. juli 2007

Thumbnail

Hvis der er noget, man taler om mange steder, så er det talenter. Talentudvikling, fastholdelse af talent, talent management og meget andet. Det gør man ganske enkelt, fordi flere og flere virk- somheder bliver mere og mere direkte og specifikt afhængige af mennesker og menneskers særlige kompetencer. Der er ikke længere nogle få leden- de og betroede medarbejdere i en virksomhed, og så en masse medarbejdere, som da ganske vist er vigtige, men som let kan erstattes af andre, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der er skrevet meget om emnet; meget af det er ret simpelt, letkøbt, letbenet, ukonkret. En ny bog er konkret, teori- og erfaringsbaseret, overskuelig og let at gå til, uden at den er banal og simpel. Det, man i den nye bog, kalder talentfulde medar- bejdere, er medarbejdere, der besidder følgende egenskaber: mestringsorientering, selvrefleksion, lyst og mod til at eksperimentere og udfordre det bestående, evne til kritisk dialog og gensidig feedback, fokus på at blive brugt, fokus på at an- erkende andres egenskaber og fokus på at skabe tillid og navigere i kaos.

Bogen er blevet til, bl.a. ud fra omfattende erfarin- ger med gennemførelse af et stort talentudvik- lingsprogram i ét af de gamle danske amter, men det er helt sikkert, at bogens begreber, modeller og erfaringer kan bruges som inspiration og bag- grund i alle typer af offentlige og private virksom- heder.
Bogen behandler i korte og præcise afsnit en række hovedtemaer, som hører hjemme i en af- rundet fremstilling af talentudvikling: strategiske overvejelser, talentudvikling og etik, talentudvik- ling på kursus, arbejdet med det personlige talent, arbejdet med relationskompetencer, 360 grader feedback, arbejdet med forandringskompetencer. Hvis man skulle ønske noget, så kunne det være en mere reflekteret tilgang til selve emnet, måske oven i købet nogle kritiske refleksioner over alle de hurraråb, cirkelslutninger og banale ting, vi hører om talentbegrebet og talentudvikling. Det kunne oigså have været en mere klar inddragelse og behandling af ledelsesaspektet i alt dette.

Birgitte Andersen, Christina Grønbech, Helle Lindegaard & Birthe Helbo Mortensen: Talent- udvikling i praksis. Jurist- og Økopnomfor- bundets Forlag. 130 sider. Pris kr. 275. ISBN 9788757415070.