Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

En unik ledelsesbog – Ledelse: It’s all about people

10. september 2004

Thumbnail

Bognyt i Børsen, den 10. september 2004. Anmeldelse af:
Alfred Josefsen: Kære Irma. En praktisk ledel- sesfortælling om engagement og commitment som genveje til succes, sejre og gode resulta- ter. Forlaget Sebecca.

Årets leder fra 2003 har skrevet en bog om ledel- se. Det burde mange flere ledere gøre, i hvert fald, hvis de har lige så meget på hjerte, som Al- fred Josefsen fra Irma har. Hvis man er interesse- ret i ledelse, så er det simpelthen dejligt at læse denne bog. Den er velskrevet, den er personlig og direkte, den er tæt og reflekterende, den er klog og uhøjtidelig, den er konkret og alligevel generel, den er spændende og levende, den er sjov og alvorlig. Det er en ledelsesbog af de meget sjæld- ne. Ikke bare fordi ledere i al almindelighed ikke giver sig tid til at skrive, men fordi Alfred Josefsen fra Irma virkelig har noget på hjerte. Man forstår, hvorfor Alfred Josefsen blev årets leder. Det gjor- de han, fordi han har arbejdet systematisk og bevidst med ledelse, fordi han tør stå ved, at han er glad for at være leder, fordi han vil noget med sig selv, sin ledelse og sin virksomhed, han vil gøre en forskel, og fordi han er et ikon i den dan- ske ledelsesverden og dermed et forbillede for mange andre ledere både i og uden for Irma. Han véd en masse om ledelse, og han véd, hvorfra og hvorfor han véd det, fordi han er bevidst og reflek- terende.

Bogen er svær at rubricere, fordi den på en helt personlig måde veksler imellem at være den kon- krete Irma-historie og samtidig være en generel bog om ledelse, om forandringsledelse og om turn-around ledelse. Den fortæller historien om Irma så spændende og dog generelt, at man bli- ver revet med; man fornemmer Irmas konkrete og meget vanskelige situation, da Alfred Josefsen i 1999 tager over som administrerende direktør og præsenterer sig selv over for Irmas medarbejdere som et rigtigt Irma-produkt med en varedeklarati- on, idet Irma jo er nært forbundet med varedekla- rationer og skærpede holdbarhedskrav. Han præ- senterede ligeledes sin Økonomisk Balance filo- sofi, smøgede ærmerne op og tog fat. Og så ske- te der en masse, og alt det får man gennem bo- gen en levende fornemmelse af. Man får ledel- sesbegrebet pakket ud, man får det konkretiseret, man beundrer Alfred Josefsen for, at han tør sige tingene så lige ud og så lige til, som han gør. Han forfladiger ikke ledelsesbegrebet, tvært imod, han får det forenklet og samtidig tydeliggjort, hvor komplekst, situationsbestemt og vanskeligt både ledelsesbegrebet og ledelsespraksis er.

Det er igennem hele bogen tydeligt, at ledelse på samme tid er noget konkret, resultatorienteret, noget med værktøjer, økonomi, møder, værdier og meget andet og samtidig noget meget person- ligt; man ser, hvad det personlige drejer sig om, hvordan det kommer til udtryk og hvordan det ændrer sig over årene, dels fordi personen selv ændrer sig, men selvfølgelig også fordi situatio- nerne ændrer sig og derfor kræver, at også lede- ren og lederens fokus ændres. Hele vejen igen- nem bogen mærker man personen, og man bliver tryg og tillidsfuld. Man mærker mennesket bag lederen, man mærker Alfred, og Alfred Josefsen mestrer balancen, for det bliver aldrig for meget, hverken det med Irma eller personen.

Alfred Josefsen er en mester til at kommunikere. Det viser han med og i selve bogen. Men det viser han også på mange andre måder. Han er kendt i offentligheden som klummeskriver i dagspressen, han skriver elektroniske ugebreve til alle medar- bejde i Irma, han holder foredrag, og man får en meget klar fornemmelse af, at foredragene ikke er tilfældige – de er forberedte, de har klare pointer, han holder mange møder og taler med mange ansatte,    leverandører    og    andre    Irma- interessenter. Han er god til at fortælle, og han er god til at gribe en situation.

Dette er en unik ledelsesbog. Der er ingen opskrif- ter, og dog er bogen fyldt med opskrifter. Det er en ledelsesbog, som enhver leder kan få inspirati- on af. Det er en personlig udviklingsbog – både på den måde, at den beretter om Alfred Josefsens egen udvikling, men også på den måde, at læse- ren gennem det store antal refleksionsspørgsmål, som hvert afsnit i bogen rundes af med, også kan arbejde med sin egen personlige og sin egen virksomheds situation, ja, næppe kan lade være med det.
Ja, om det så er held, så er det også medtaget. Ikke helt, men held. Alfred Josefsen er måske en heldig helt. Jeg ved ikke, om det er set før, at en ledelsesbog har et helt afsnit om held i ledelse, men det har Kære Irma. Og Alfred Josefsen læg- ger ikke skjul på, at han har været tilsmilet af held, ja, han laver ligefrem en liste over nogle af de heldige begivenheder, som han umiddelbart kan komme i tanke om i den periode, hvor han har haft det øverste ansvar for Irma.

Dette er, med forfatterens egne ord, en praktisk ledelsesfortælling, en fortælling om, hvordan le- delse med enkle midler kan udrette og skabe go- de resultater – ikke blot finansielle, men i endnu højere grad menneskelige. Ja, ledelse handler udelukkende om mennesker, siger Alfred Josef- sen: ”It’s all about people”. Det finansielle og det menneskelige hænger sammen. Det véd vi. Men her bliver det uden dikkedarer og omsvøb tydelig- gjort, så det er svært længere at være i tvivl. På én af de første sider siger Alfred Josefsen: Boges titel udtrykker bogens hovedpointe, nemlig at god ledelse primært er en menneskelig proces med vægt på hjertelige relationer. Dette tema fasthol- des hele bogen igennem på en enkel, ærlig og direkte måde, og på én af de sidste sider taler forfatteren om tro, ikke på en vidtløftig måde, men som en hjerteproces, der handler om at tro på. Tro på, at det lykkes, tro på sig selv, tro på med- arbejderne, tro på, at ordentlige ledelsesværdier overlever og vinder i det lange løb. Tro er en hjer- teproces. Viden er en hjerneproces. I Irma er der et økonomisk regnskab og et videnregnskab, og der er en tro på Irmas værdier, muligheder og fremtid. Der er hjerne og hjerte – i Irma og i ledel- se.

Med denne bog har Alfred Josefsen leveret et signifikant og personligt bidrag til vor forståelse af ledelse – og ledelse i praksis.

Alfred Josefsen: Kære Irma. En praktisk ledel- sesfortælling om engagement og commitment som genveje til succes, sejre og gode resulta- ter. Forlaget Sebecca. ISBN 8799033208. 239 sider.    Pris    kr.    300.    Bestilling: www.alfredjosefsen.dk.    Kontakt:    al- fred@sebecca.dk.