Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Fremtidens produktionsvirksomhed er interaktiv

11. marts 2004

Thumbnail

Anmeldelse af:
Interaktive virksomheder. Billeder af fremtidig dansk produktion.
Skrevet af professorerne: John Johansen, Bengt-Åke Lundvall og Jens Ove Riis, Aalborg Universitet og Jan Mouritsen, Handelshøjsko- len i København med hjælp fra en stor gruppe af ressourcepersoner fra både erhvervslivet og forskerverdenen.
Dansk Industri og Center for Industriel Pro- duktion, Ålborg Universitet.

Skal man fortolke en ny bog fra Dansk Industri lidt råt, så bør 95 procent af danske produktionsvirk- somheder købe denne nye bog og tage dens ind- hold og budskaber alvorligt. Bogen hedder: Inter- aktive virksomheder – billeder af fremtidig dansk produktion. Det er en alvorlig bog, der kommer som bestilt midt i den meget aktuelle diskussion om spørgsmålet: Hvad skal Danmark leve af i fremtiden?
Ifølge denne bog er fremtidens produktionsvirk- somhed interaktiv. Der er tre former, som man kan være det på: (1) Den fokuserede virksomhed, der er specialiseret på et særligt videnområde, (2) Den netværksbaserede virksomhed, der sætter andre virksomheder sammen og (3) Den integre- rende virksomhed, som samler andres kompeten- cer til et produkt.

Den nye bog udregner på en nogenlunde klar, men selvfølgelig summarisk, måde, hvor stor en procentdel af danske produktionsvirksomheder, der fortjener betegnelsen interaktiv. Man vurderer dette ud fra tre kriterier, der handler om, hvor god og kvalificeret virksomheden er på områderne: (a) viden og læring, (b) tværgående relationer og (c) netværk. Svaret er: Det er 5 pct! Resten skal for- bedre sig!
Det er en alvorlig sag, men man kan også, som bogen gør det, se optimistisk på det og sige: ”Med udgangspunkt i ovenstående kan man konklude- re, at der er et stort uudnyttet innovationspotentia- le i danske virksomheder. Og at det er en væsent- lig opgave for ledelsen og erhvervspolitikken at fremme udbredelsen af de egenskaber, som ken- detegner den interaktive virksomhed”.
Bogen er venlig og skarp. Det er naturlitgvis op til den enkelte virksomhed, om den vil lytte. Man taler pænt til og om virksomhederne; man præ- senterer sine budskaber på en ordentlig måde; man truer ikke; man tegner ingen skræmmebille- der. Man antager, at virksomhederne selv kan læse skriften på væggen. For jeg synes, at der er en klar skrift og en klar tale i bogen, som hedder: Der skal tages fat – nu. Det handler om tiltag i virksomhedernes ledelser. Og det drejer sig om regering og Folketing – og om de faglige organi- sationer. Bogens udgivere kan næppe have for- udset, hvor aktuel, den faktisk er. Den kommer på et tidspukt, hvor regeringen har taget nogle klare initiativer, bl.a. med Knutsen-udvalget, og hvor dags- og fagpresse er stærkt optaget af dette. Men hvor er i grunden – når det kommer til stykket – regeringen og den enkelte virksomhed, dens bestyrelse, direktion og samarbejdsudvalg?
Bogen er bygget op i 7 hovedafsnit, der hver især indeholder et afsnit med centrale budskaber og en sammenfatning. Læser man kun disse afsnit, kan man nøjes med at læse højst 12-15 sider. Det er overkommeligt, og her er meget tydelig tale. Her står f.eks.:
– Virksomheder bliver mere afhængige af at sam- arbejde med eksterne videnkilder – kunder, leve- randører og videninstitutioner.
– Globaliseringen har som paradoksal konse- kvens, at den nationale kompetenceudvikling bli- ver endnu mere afgørende for danske virksomhe- ders konkurrenceevne.

– Den danske konkurrenceevne bygger på unikke kompetencer, som kan have at gøre med materia- leteknologi, design eller intelligent organisation og markedsføring.
– Kravene til stadig kompetenceudvikling vil præge fremtiden.
– Fremtidens virksomhed må mestre nye kompe- tencer.
– Ledelsesopgaven vil flytte sig fra en intern virk- somhedsfokusering til en ekstern og interorgani- satorisk fokusering.
– Produktion bliver i højere grad i fremtiden for- bundet med evne til at levere i et omskifteligt mil- jø, hvor fokus er på orkestrering af mange parters ydelser og kompetencer.
Dette er blot et lille udpluk af påstande, anbefalin- ger og konklusioner. Men som man kan se, er der nok at forholde sig til. Alene det her nævnte står i en skærende og larmende kontrast til, at dansk erhvervsliv igennem de seneste år har skåret ned på de udgifterne til uddannelse og kompetence- udvikling, således som f.eks. nye tal fra Institut for Konjunkturanalyse viser det.
Denne bog skærer det ud i pap. Den er ikke skre- vet af drømmere og fantaster. Den er skrevet af vore ypperste produktionseksperter. Nu må andre tage over. Nu må de enkelte virksomheder tage over og forholde sig aktivt og kritisk til disse ana- lyser. Det gælder også den meget store gruppe af mindre og mellemstore virksomheder, som i høj grad er i fokus for de overvejelser, som ligger bag bogen. Og det gælder vore politikere og erhvervs- livets organisationer.
Interaktive virksomheder. Billeder af fremtidig dansk produktion. Skrevet af professorerne: John Johansen, Bengt-Åke Lundvall og Jens Ove Riis, Aalborg Universitet og Jan Mouritsen, Handels- højskolen i København med hjælp fra en stor gruppe af ressourcepersoner fra både erhvervsli- vet og forskerverdenen. Dansk Industri og Center for Industriel Produktion, Ålborg Universitet. 142 sider. ISBN 87-73534889. Bestilling: Dansk Indu- stri. Tlf. 33773377. di@di.dk