Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Danmark skal leve af viden- Viden og ledelse i vidensamfundet

8. oktober 2004

Thumbnail

Bognyt i Børsen, den 8. oktober 2004. Anmeldelse af:
Henrik W. Bendix og Anders Harbo: Videnle- delse i praksis. En brugsbog.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Dansk erhvervsliv og offentlig serviceproduktion i Danmark bevæger sig med kæmpeskridt frem mod en ny tilstand. Kravene og forventningerne til begge sektorer ændres drastisk. De teknologiske muligheder for udvikling og produktion af allehån- de former for service og produkter udvikles. Skal man karakterisere udviklingen kort, kan man må- ske sige: Vi går fra en situation i begyndelsen af forrige århundrede, hvor Danmarks velfærd i ud- præget grad var afhængig af mennesker og men- neskers virke. Herfra bevæger vi os over i en situ- ation op gennem 1900-tallet, kulminerende i 1970 ́ og 1980 ́erne, hvor dansk velfærd i meget høj grad var afhængig af den industrielle virksomheds produktion af store mængder af ensartede pro- dukter, mere af det samme, og frem til en situation i dag, som vi kalder vidensamfundet. Vidensam- fundet er karakteriseret ved, at dansk velfærd, hvordan vi end vil definere og måle den, i stadig stigende grad (igen) er og vil være afhængig af mennesker og menneskers virke og samvirke. Det betyder ikke, at der ikke skal finde fysisk produkti- on sted i Danmark, for det skal der. Men det bety- der, at der i stadig ringere omfang skal produce- res mange ensartede og simple produkter i Dan- mark, og i stedet for skal der udvikles og produce- res produkter og ydelser med stadig mere vide- nindhold. Vi skal tage bestik af denne udvikling, for den går hurtigt.

Vi skal leve af mennesker. Af viden. Af sociale kompetencer. Af teknologi. Af at mennesker, vi- den og teknologi bringes sammen i stadig mere komplicerede samspil, i anderledes strukturerede virksomheder, i samarbejde i form af netværk og partnerskaber imellem virksomheder.

Dette kræver videnledelse. På bogområdet har vi på dansk igennem de seneste år fået en fin strøm af bøger om læring, lærende organisationer, kom- petenceudvikling, viden og videnledelse. Den nyeste bog hedder: Videnledelse i praksis. Med undertitlen: En brugsbog. Dens forgænger, der i øvrigt kom fra samme forlag, hed: Videnledelse. Et praksisfelt under etablering. Den nye bog, Vi- denledelse i praksis, er en virkelig flot bog. Gen- nemarbejdet, praktisk, dristig enkel og dog meget kompleks, konkret og dog almen og bred, teori- funderet uden at være teoritung. Bogen er skrevet af Henrik W. Bendix og Anders Harbo, og de har simpelthen præsteret noget nær det ideelle af en bog til den reflekterende praktiker. Bøger, der ikke er eller i hvert fald ikke vil opfattes som værende lavpraktiske siger, at de henvender sig til den reflekterende praktiker, og det siger denne bog også. Og det er sandt. Det betyder vel blot, at bogen ikke primært er teoretisk, men teoretisk nok til, at den tænksomme læser udfordres og bliver klogere på egne præmisser og ikke bare præsen- teres for en eller anden metode eller model.

Udviklingen ind i vidensamfundet er karakteriseret ved, at der i alle slags virksomheder skal finde en stadig mere kompleks arbejdsdeling sted. I den industrielle virksomhed fandt der en arbejdsdeling sted, men den var mere enkel, end det, der karak- teriserer den videntunge virksomhed. Det er dette mere komplicerede samspil, arbejdeling, der gør begrebet videnledelse så nødvendig. Den kom- plekse arbejdsdeling i videnvirksomheden og vi- denledelse er to sider af samme sag.

Denne bog kommer hele vejen rundt om begrebet videnledelse og de praktiske problemstillinger, der er relevante i den forbindelse. Det gør den ved hjælp af en rigtig gammel model, som kendes af de fleste, nemlig Leavitt’s organisationsmodel: Opgaver, Struktur, Teknologi, Mennesker og Om- givelser. Med disse fem begreber som grundele- menter indfanger og behandler forfatterne en række videnledelsestemaer. De begynder med at tale om viden og ledelse, som tilsammen giver videnledelse. De ser på virksomheden som et system af videnprocesser. Hvornår er der tale om en videnvirksomhed? Hvad er en videnvirksom-hed? De minder om sondringen mellem videnle- delsens 1. og 2. bølge. Første bølge var karakte- riseret ved fokus på dokumentation, lagring og genfinding af allerede udført videnarbejde. Viden- ledelse var en blød IT-disciplin. Med dette fokus er der bl.a. investeret i IT-systemer langt ud over, hvad der blot tilnærmelsesvist er blevet udnyttet. Anden bølge er annonceret i dette årti og er ka- rakteriseret ved, at der er større fokus på de dy- namiske aspekter, på organisationens evne til at bruge, generere og formidle viden derhen, hvor den gør størst nytte. Landvindingerne inden for IT kan ikke ”for alvor udnyttes, før vi bliver bedre til at forstå det sociale samspil og det enkelte men- neskes drivkræfter i den forbindelse”, siger de to forfattere.

Bogen består af 12 sideordnede kapitler. Hvert kapitel består af tre spor. Spor 1 er nogle små fortællinger om viden, videnledelse og videnme- darbejdere. Spor 2 indeholder de faglige tekster, modellerne, begreberne, begrundelserne, sam- menhængene. Og endelig indeholder spor 3 nogle såkaldte vejledninger. Af sådanne er der 40, for- delt jævnt hen over de 12 kapitler. Disse vejled- ninger er meget mere end simple tjeklister, mere end simple resumeer. Det er vejledninger i den forstand, at forfatterne drister sig til at give læse- ren egentlige råd, egentlig vejledning, og det gør de smaddergodt, og der er meget at hente for den vågne praktiker i disse 40 konkrete vejledninger. Dette er en usædvanlig kompetent, gennemarbej- det, praksisnær og teorifunderet bog.
Henrik W. Bendix og Anders Harbo: Videnle- delse i praksis. En brugsbog. Jurist- og Øko- nomforbundets Forlag. 275 sider. Pris kr. 475. ISBN 8757411239. www.djoef-forlag.dk