Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Bedre aktivitetsbaseret budgettering

15. juli 2005

Thumbnail

Der sker i disse år virkelig noget med budget- og planlægningsprocedurerne i mange af store danske virksomheder. Men det det var vist også på tide. Selvom der har været gode ERP-systemer, konsolideringssystemer etc. på markedet i mange år, så er det slående så traditionel de fleste virksomheders budgetlægning er opbygget. Jeg lærte mange anvendelige ting på universitetet for 15-20 år siden, men efterhånden som tiden er gået ville det nok ikke være noget at sige til, hvis praksis har ændret sig en smule siden da. Men det er ikke tilfældet, hvad angår budgetlægningen! Her er det bemærkelsesværdigt, at de metoder og procedurer, som de fleste virksomheder anvender, er som klippet ud af min gamle lærebog, som allerede dengang havde mange år på bagen.

Konsulenter har ganske vist foreslået forskellige måder at f.eks. strømline budgetlægningen på, simplificere nogle processer eller f.eks. effektivisere de tilknytte opfølgningsprocedurer ved f.eks. at forøge hastigheden, hvormed perioderegnskaberne aflægges. Men fælles for stort set alle disse tiltag har været at de mere eller mindre har været baseret på den samme gamle og velafprøvede grundproces.

Når ikke der har været ’opfundet’ en ny måde at budgettere på er det måske dels fordi budgetteringsprocesserne griber så centralt ind i enhver virksomheds måde at fungere på at det er svært at ændre og dels fordi en række af de elementer der skal til for at kunne budgettere på andre måder ikke har været på plads. Det begynder at ændre sig nu – bedre datagrundlag, mere regnekraft, bedre omkostningsog målstyringsredskaber etc. – og flere større børsnoterede virksomheder har taget nye såkaldte beyond budgeting teknikker til sig. Og endnu flere virksomheder er lige nu i gang med at planlægge tilsvarende ændringer.

Bogen The Closed Loop: Implementing ActivityBased Planning and Budgeting af Stephen C. Hansen og Robert G. Torok handler om, hvordan der med udgangspunkt i et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab (Activity Based Costing, ABC) kan udvikles mere præcise beregningsrutiner, som kan forbedre budgetlægningen. Hermed præsenteres et mere konkret alternativ til traditionel budgettering end den litteratur (f.eks. Jeremy Hope & Robin Fraser, Beyond Budgeting, Harvard Business School Press, 2003) som argumenterer for helt at droppe den periodiske budgettering og den meget detaljerede budgetlægningsproces.

Bogen er solidt forankret i praksis og udspringer af det arbejde som organisationen CAM-I (Consortium for Advanced Manufacturing – International) indledte for omkring 20 år siden og som blandt andet førte til udbredelsen af Activity Based Costing. Som sådan er bogen også en beskrivelse af CAM-I’s anbefalede best practice på området. Den første del beskriver selve Closed Loopmodellen, den næste del giver detaljerede og operationelle vejledninger i, hvorledes Aktivitetsbaseret planog budgetlægning kan implementeres og endelig indeholder den sidste del kapitler, der viser, hvorledes modellen integreres med den traditionelle del af budgetlægningen samt hvordan den hænger sammen med andre økonomistyringstiltag, som benchmarking og balanced scorecard.
Den centrale ide i et aktivitetsbaseret budget er, at når alle omkostninger er henført til aktiviteterne og herfra til f.eks. kunder og produkter, så kan man også ’regne den anden vej’; dvs. på baggrund af en aktivitetsplan afledt af salgsog produktionsbud-getterne bestemme aktivitetsomkostninger og herfra det finansielle budget. Teoretisk set en smart ide, men i praksis særdeles vanskelig at få til at fungere. Det er her The Closed Loop skiller sig ud fra andre tidligere bøger om det samme emne (f.eks. James A. Brimson & John Antos, Driving value using activity-Based Budgeting, 1999, Wiley), idet det tydeligvis i denne bog præsenteres nogle metoder, som er bragt ud over idestadiet.

Her er virkelig inspiration at hente for den ambitiøse økonomiafdeling – og mon ikke også vi skal overveje at supplere det gode gamle budgetlægningsmonster, når vi underviser i budgetlægning fremover?