Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Fire forandringskompetencer

13. september 2005

Thumbnail

Undskyld, jeg siger det, men hvor er der meget talentløst forandringsarbejde i danske offentlige og private virksomheder. Det er, som om mange ledere ikke vil indse, at virksomheder består af levende mennesker, som man ikke bare kan koste rundt med. Man forsøger rask væk at planlægge og gennemføre både store og små forandrings- projekter, som om virksomheder var rene maski- ner, hvor man bare kan dreje på forskellige knap- per, og så forvente, at skuden flytter sig i ønsket tempo og retning. Men sådan er det jo ikke, og det vises og bevises hele tiden, og de selv samme virksomheder oplever, at det ikke går som forven- tet. Det er altså ikke lykkedes os at lave tilstræk- kelig mange lærende organisationer, for så ville dette ikke finde sted.

Danmark skal leve af innovation, kreativitet, og af evnen til at få mennesker til at arbejde sammen på stadig mere fleksible og kreative måder. Leve af mennesker, og netop ikke af styrbare maskiner. Derfor bliver vi nødt til at blive mere forandrings- kompetente. En ny bog fra England er sjælden klar og klog. Den taler om et forandringskompas, og sammenligner for jeg ved ikke hvilken gang et skib og en skibskaptajn med en virksomhed og en virksomhedsleder.

Forandringskompasset består af fire intelligenser: En forretningsmæssig intelligens. Det kan alle blive enige om. En politisk intelligens. Det kan man i hvert fald blive enige om i organisationer, hvor den politiske dimension er åbenlyst relevant og tilstedeværende, nemlig i offentlige virksomhe- der. Men den er til stede og relevant i alle organi- sationer. En emotionel intelligens. Her står mange af. Jeg holdt foredrag for nogen tid siden for en gruppe ledere, hvor én af de tilstedeværende ledere var så emotionel, at han måtte gå i protest, da jeg hævdede, at ledere også var emotionelle! Og så for det fjerde en spirituel intelligens. Her vil endnu flere stå af.

Men vi skal ikke stå af. Vi skal tvært imod forstå og værdsætte organisationers, lederes og men- neskers kompleksitet. Det er det, denne bog for- søger at gøre. Den handler om, hvad man kalder change management excellence. Den kunne også have medtaget en dimension, somvi kunne kalde Change Management Governance: Altså spørgs- målet om, hvad der er god forandringsledelse, men det gør den kun indirekte. Det vil vi komme til om lidt.

Bogen indeholder ikke meget nyt, men den måde, den sammenstiller de fire intelligenser på, er ny. Den redegør i en række kapitler for, hvad de fire intelligenser er.
Business intelligens handler om klassiske emner som det at kunne tænke strategisk, lytte til og forudse kundebehov, planlægge med henblik på at imødekomme kundernes behov samt udvikle kundedrevne løsninger og ydelser mm. Bogen er en anelse traditionel her, men den gennemgår en række værktøjer og tilgange til denne forret- ningsmæssige side af enhver virksomhedens ledelse, der fx er meget orienteret mod moderne internet-teknologi og mod moderne interessent- tænkning.

Spirituel intelligens er det andet hovedtema, som bogen behandler. Den gør det modent og seriøst men uden at være frelst og kunstig. Den spirituelle intelligens ’at work’, siger man, er indlemmet i den måde, som mennesker forvalter begreber og fæ- nomener som værdier, integritet, ærlighed, an- svarlighed, engagement, respekt og mod på. Det drejer sig mere om at formulere spørgsmål, end om at have svar på rede hånd. Det handler om, hvorvidt mennesker føler, at de kan leve med og håndtere usikkerhed og inkonsistens. Hvor forret- ningsmæssig og politisk intelligens handler om at vide og gøre, så handler den spirituelle intelligens om at være. I en virksomhedssammenhæng er det fx spørgsmål om meningsfuldhed, værdier, visioner, mentorskab og stress-håndtering.
Og endelig de to sidste intelligenser. Den emotio- nelle kender vi, bl.a. fordi flere af Daniel Gole- man’s bøger er oversat til dansk, men selvfølgelig også, fordi ethvert vågent menneske dagen igen- nem bliver mindet om sine egne og andres emoti- oner. Den sidste intelligens er, hvad man vælger at kalde den politiske. Politisk intelligens handler bl.a. om at være bevidst om magtbaser, forstakilderne til magt, erkende og forstå forskellige påvirkningsmuligheder i forandringsprocesser og udvikle påvirkningsstrategier. Det er igen elemen- ter, som enhver kender, men som vi ikke er særlig tilbøjelige til at behandle i traditionelle foran- dringsmodeller.

Hver især er disse intelligenser nødvendige til forståelse og ledelse af forandringer. Tilsammen repræsenterer de en tilgang til forandringsledelse, som forekommer både naturlig og nødvendig og derfor anbefalelsesværdig, men selvfølgelig ikke tilstrækkelig, for vi véd ikke, hvad tilstrækkelig er. Bogen er, til trods for denne brede tilgang, konkret og redskabsorienteret, klart funderet i relevante teorier inden for de fire områder, og dette kombi- nerer den med en ydmyghed og tilbageholden- hed, som er klædelig.
Sarah Cook, Steve Macaulay & Hilary Coldicott: Change Management Excellence. Kogan Page. London. 230 sider. ISBN 0749440333. www. Ko- gan-page.co.uk
Bøger til anmeldelse sendes til: Steen Hilde- brandt. Handelshøjskolen i Århus. Haslegårdsvej 10. 8210 Århus V.