Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Produktion og produktivitet

19. november 2012

Det er længe siden, der har været så meget fokus på produktion og produktivitet, som tilfældet er lige netop nu. Det har noget at gøre med krisen; det hænger bl.a. sammen med, at der er meget, der ikke går så godt, som vi kunne ønske det. Der produceres ikke nok. Eller rettere: Der produceres ikke tilstrækkeligt i forhold til de ressourcer, der sættes ind. Og det er, hvad produktivitet handler om. Eller sagt på en lidt anden måde: Bruger vi vore ressourcer til det rigtige, og bruger vi dem rigtigt?

Produktivitet er et mål for, hvor god en virksomhed eller et land er til at udnytte eksisterende eller til rådighed værende ressourcer. I en videre forstand kan produktivitet også være et udtryk for, hvorledes virksomheden eller landet er i stand til at udvikle sine ressourcer, således at virksomheden eller landet også på længere sigt kan opretholde eller endda forøge produktiviteten.

Produktivitet er en relation, et forholdstal. En relation mellem ressourceindsats og resultatet af ressourceindsatsen. En relation mellem input og output. Mellem indsats og produktion. Input eller ressourceindsats kan være mennesketimer (arbejdstimer), et lands befolkning (arbejdskraft), en virksomheds ansatte eller måske et enkelt menneske, hvis man vil tale om det enkelte menneskes produktivitet. Ressourceindsats kan også være mange andre ting, f.eks. et landbrugsareal, en bygning, et antal hospitalssenge, analyse- og behandlingsudstyr, et produktionsapparat i en produktionsvirksomhed etc.

Taler vi specielt om et lands befolkning, er det åbenbart nødvendigt på den ene side at tale om den del af befolkningen, der faktisk er beskæftiget, dvs. indgår i arbejds- og produktionsprocesser, og på den anden side den del af befolkningen, der potentielt kunne medvirke i produktionsprocesser, men som af forskellige årsager ikke aktuelt gør det, eller som eventuelt deltager i arbejdsprocesser, hvor det ikke vurderes at være muligt eller relevant at foretage målinger af produktion og produktivitet.

F.eks. gennemføres der ikke en måling af den indsats, der ydes af mennesker, der uden formelt vederlag arbejder i private hjem og familier, f.eks. mødre og fædre og andre, der på forskellig  måde bidrager til arbejdet – og dermed til produktionen og livet – i hjemmene. Og der er mange andre steder i samfundet, f.eks. en række frivillige organisationer, hvor mennesker på utallige måder også yder en indsats, der ikke måles. Der et gammelt udtryk, der hedder: ”Man får det, man måler”. Det er det, der måles, der tæller, der værdsættes, der betyder noget.

Man hører undertiden udtrykket ”de produktive erhverv”. Med dette udtryk sigtes der ofte til produktionsvirksomheder, virksomheder, der producerer materielle produkter af forskellig slags, og som opererer på markedsvilkår. Derved afgrænser man sig fra virksomheder, der producerer immaterielle ydelser af forskellig slags, f.eks. advokater, psykologer, pædagoger etc. I betragtning af den erhvervsstruktur, der karakteriserer et land som Danmark, og hvor de såkaldt produktive erhvervs udgør en mindre og mindre procentdel af den samlede produktion, er denne sprogbrug naturligvis ikke særlig hensigtsmæssig. Den skal ophøre; den er meningsløs.

I den enkelte virksomhed er indsats eller input f.eks. det antal medarbejdere, der er ansat i virksomheden (eller i branchen, hvis man tænker på brancheanalyser) – eller mere præcist: det antal timer, som disse medarbejdere præsterer. Men der er også tale om andet input i form af allehånde andre former for produktionsfaktorer, f.eks. bygninger, maskiner og IT-udstyr.

Når det handler om alle disse produktionsfaktorer, gælder det, at de kan udnyttes på forskellige måder, i forskelligt omfang og selvfølgelig til forskellige formål – og i alle disse sammenhænge gælder det, at anvendelsen eller udnyttelsen påvirker både produktion og produktivitet.

Output eller produktion kan være det antal producerede enheder, der produceres i en produktionsvirksomhed, antal patienter, der diagnosticeres, behandles og plejes på et hospital, antal kvadratmeter, der rengøres på en skole, antal elever eller studerende, der undervises og gennemfører uddannelser på en skole, universitet el. lign. Outputtet er et  mål for det resultat eller udbytte, der kommer ud af eller er et resultat af de produktive processer eller arbejdsprocesser, der gennemføres eller foregår i skolen, produktions- eller servicevirksomheden mv.