Abonnement til ledere

Abonnement til studerende

Produktivitet

10. juni 2014

– Bærdygtig og socialt ansvarlig produktivitet

Af
Steen Hildebrandt, Ph.D.
Professor, Aarhus Universitet & adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København
Jeg lagde mærke til en interessant artikel i den forløbne uge. Artiklen handlede om Lego, Logos image og Legos karismatiske adm. direktør Jørgen Vig Knudstorp. Oven på et godt regnskab og en fornem imagemåling udtalte Knudstorp sig om, hvad han er optaget af som leder. Han er selvfølgelig optaget af virksomhedens situation og drift lige nu og her. Og han er optaget af, hvordan virksomhedens situation vil være om ti år: Hvilke nye former for ansvar, hvilke nye former for kriser, hvilke nye udfordringer og muligheder vil der eksistere til den tid? Vil der være former for ansvar, som virksomheden til den tid må påtage sig, og som ligger uden for, vad en privat virksomhed interesserer sig for i dag? Det er en klog leder, der tænker sådan. Man kunne også sige: Hvilken virksomhedslogik og hvilken forretningsmodel vil eksistere om ti år? Jørgen Vig Knudstorp kan ikke af den grund tages til indtægt for, hvad jeg skriver i det følgende, men jeg vil gerne understrege vigtigheden af hans udtalelser.

Der spores fremgang for dansk erhvervsliv. Halvårs- og kvartalsregnskaber viser det. Den ene store virksomhed efter den anden rapporterer om store overskud. Og også mange små og mellemstore virksomheder noterer fremgang – uden at medierne nødvendigvis rapporterer om det. I det følgende vil jeg slå nogle toner an vedrørende en virksomheds produktivitet, bæredygtighed og sociale ansvar. Disse temaer skal nemlig kobles meget mere sammen, end vi har gjort hidtil.

Nogen taler om, at vi er tilbage ved det gamle vækstspor. Det er ikke rigtigt. Vi er ikke på vej tilbage til noget som helst. Vi er på vej frem. På vej til noget, der – alt afhængig af vore egne videre beslutninger – kan blive til mange forskellige ting. Mange virksomheder har været igennem betydelige omkostningsreduktioner i tilknytning til finanskrisen. Der var mange virksomheder, der – trængt af omsætningstilbagegang og andre besværligheder – fik øje på aktiviteter, processer og fænomener i deres virksomheder, som strengt taget ikke bidrog til noget som helst fornuftigt. Der blev skåret. Salget og omsætningen faldt, af sig selv, og nogle steder fik man reduceret omkostningerne, sådan at der alligevel, når året var omme, kom helt fornuftige økonomiske resultater til syne på bundlinjen. Også nogle af de dyre og uhensigtsmæssige silostrukturer blev alt for synlige – og blev ændret, om end der nok her er et felt, hvor der fortsat er meget store muligheder for øget – og gratis – produktivitetsstigninger. Der var også virksomheder, der ikke lærte noget, som bare forsøger at komme tilbage til en simpel vækstfortid, og som ikke har tænkt sig at tage bestik af noget som helst bortset fra deres egne snævre, kortsigtede økonomiske interesser.

Mens alt dette skete, påbegyndte og afsluttede produktivitetskommissionen sit værdifulde arbejde. Der fremkom en række rapporter og anbefalinger, som i langt overvejende grad handler om, hvad jeg vil kalde den ydre produktivitet, dvs. den produktivitet, der beror på lovgivning, fx infrastruktur, skat, uddannelse mm. Men en meget stor del af en virksomheds produktivitet er af indre karakter, dvs. beror på ledelse, samarbejde, kultur, kompetenceudvikling mm. i virksomheden. De nævnte omkostningsreduktioner og strukturændringer er en del af denne indre produktivitet. Det skal virksomhederne selvfølgelig arbejde videre med, herunder vedholdende sætte fokus på de dyre silokonstruktioner, der fortsat dominerer mange – både offentlige og private – virksomheder.

Men derudover skal virksomhederne – netop nu – hvor der er luft og mere manøvrefrihed – arbejde ikke bare med produktivitet, men med bæredygtig eller holdbar produktivitet. Produktivitet kan købes for dyrt. Man kunne også sige: Der er kortsigtet og langsigtet produktivitet. Den langsigtede produktivitet er bæredygtig og socialt ansvarlig. Produktiviteten skal være bæredygtig både i  relation til virksomheden selv og i relation til virksomhedens omgivelser. Den skal være økonomisk bæredygtig for virksomheden og socialt og miljømæssigt bæredygtig i forhold til de helheder, som virksomheden er afhængig af, og som er afhængig af virksomheden. Bæredygtig produktivitet bliver en del af en ny ledelsesdagsorden.

En anden vigtig del af en ny fremtidig ledelsesdagsorden handler om  virksomhedernes sociale ansvar. Det er ikke nyt, men der er vigtige sociale og arbejdsmarkedsmæssigt opgaver, som jeg påstår, at virksomhederne må hjælpe med at løse – hvis de skal løses. Må jeg – som eksempel – pege på unge mennesker på kanten af eller uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet, dvs. unge mennesker, der aldrig har fået et job eller en uddannelse – af mange forskellige grunde. Der er mere end 100.000 sådanne unge mennesker i Danmark. Unge, som ikke har og ikke har nogen udsigt til uddannelse og job – medmindre, ja medmindre netop virksomhederne gør noget usædvanligt. Dvs. medmindre private og offentlige virksomheder tager initiativer, tager ansvar, der ligger uden for, hvad de traditionelt ville gøre. De må gøre noget, der lige nu virker ekstraordinært, herunder ansætte et ungt menneske, som de ellers ikke ville have ansat. Det er en del af en ny dagsorden, som både handler om virksomhedernes egne interesser, og som handler om et nyt og større samfundsansvar. Virksomhederne skal gøre noget nu og her, hvor de har råd til det, og hvor der samtidig er et kæmpebehov for virksomhedernes indsats. Et enkelt tal: Ud af 22.400 unge mennesker på kontanthjælp i 2010 var knap 70 pct. stadig på kontanthjælp i 2012. Kun 14 pct. var kommet i gang med en uddannelse.

I foreningen Code of Care arbejder vi med denne problemstilling om virksomheders sociale ansvar. Se www.codeofcare.dk. Hvis der var plads her, kunne der laves en lang liste over danske virksomheder, der seriøst og vedholdende arbejder med dette sociale og bæredygtighedsrelaterede ansvar – ikke sådan, at de er ved at gå neden om og hjem, men tvært imod på den måde, at de på samme tid er socialt og bæredygtigt ansvarlige og samtidig er  sunde økonomiske virksomheder. Et fint eksempel på en sådan virksomhed er Creativ Company i Holstebro. Gå ind på virksomhedens hjemmeside, www.cchobby.dk, og se, hvem virksomheden er, og hvad den laver, herunder hvordan den konkret arbejder med flere bundlinjer. Bundlinjer er nemlig, hvad dette – sagt med andre ord – handler om. Det handler om, hvad man i virksomheden leder efter eller leder ud fra. Hvilke kriterier ligger til grund for de beslutninger, der træffes i virksomhederne?

 

 

Denne artikel har været offentliggjort i MandagMorgen nr. 21., juni 2014.